Barnkonventionen

Det här är barnkonventionen enligt Barnombudsmannen*

FN:s konvention om barnets rättigheter har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals.

Barnkonventionen klargör vilka rättigheter alla barn i hela världen har. I beslut och åtgärder som rör barn ska barnets bästa alltid beaktas. Staten har ett ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp. 

Barnkonventionen

 • definierar barn som varje människa under 18 år.
 • antogs av FN:s generalförsamling 1989.
 • ratificerades av Sverige 1990.
 • blev svensk lag 2020.
 • har ratificerats av alla FN:s medlemsstater utom USA.

Kort om artiklarna i barnkonventionen

Barnkonventionen fastslår varje barns rättigheter och statens ansvar i 54 artiklar. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra grundprinciperna. Alla övriga artiklar utgår ifrån dem.

 • Artikel 2: Om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
 • Artikel 3: I alla åtgärder som rör barn ska i första hand det som bedöms vara barnets bästa beaktas. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet.
 • Artikel 6: Varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Det handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
 • Artikel 12: Barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör hen. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Barnkonventionen gäller alla barn

Alla barn som befinner sig i Sverige har samma rättigheter utan åtskillnad. Det gäller oavsett om ett barn är medborgare, har tillfälligt uppehållstillstånd, är asylsökande, EU-medborgare eller vistas i Sverige utan tillstånd.

Barnkonventionen som lag

Barnkonventionens artiklar 1-42 är inkorporerade i svensk lag. Barnkonventionen har samma status som andra lagar i Sverige. De normala juridiska tolkningsprinciperna om företräde gäller: grundlag och EU-rätt väger tyngre än vanlig lag, nyare lag anses gå före äldre lag och mer specialiserad lag går före mer allmänt hållen lag. Mänskliga rättigheter ska ges särskild vikt vid lagkonflikter. 94 länder har idag inkorporerat barnkonventionen i sin nationella lagstiftning.

*Länk till Barnombudsmannen

Hur jobbar Eken Cup med barnkonventionen

Stockholm Eken Cup ska ha som mål att enbart ha samarbetspartners, sponsorer och/eller leverantörer som arbetar utifrån barnkonventionen.

Stockholm Eken Cup har ut ifrån konventionen kommit fram till följande fyra fokusområden att arbeta med.

Miljö

Stockholm Eken Cup vill medverka till en bättre miljö i framtiden då våra barn och barnbarn tar över.

 • Sopsortering under tävlingsdagarna.
 • Miljömärkta livsmedelsprodukter.
 • Miljömärkta engångsprodukter.
 • Grön el.
 • Söka samarbete med en eller flera miljöorganisationer.

Barns medbestämmande

Stockholm Eken Cup är till för barn och skall därför även lyssna till barnen.

 • Söka samarbeta med barnombudsmannen *
 • Stötta barnen under turneringen.
 • Låta barnen komma till tals i utvecklingsfrågor.
 • Möta barnens åsikter med respekt.

Barnens trygghet och säkerhet

Stockholm Eken Cup ska under turneringen verka för barnens trygghet och säkerhet.

 • Stockholm Eken Cup har som mål att deltagande barn och ungdomar känner sig trygga under turneringen.
 • Samarbeta med organisationer som verkar för barns trygghet.
 • Stockholm Eken Cup ska samarbeta med myndigheter och företag som verkar för en säker turnering.
 • Stockholm Eken Cup skall agera mot all form av fysiskt- och psykiskt våld mot barn.

Barnarbete

Produkter eller tjänster som används av eller under Stockholm Eken Cup får inte på något sätt förknippas med- eller härstamma från barnarbete. Det betyder att Stockholm Eken Cups sponsorer och samarbetspartners ska leva upp till FN:s barnkonvention.