FN barnkonvention

Stockholm 9 december 2006

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

I dag har nästan alla länder ratificerat barnkonventionen. Att ett land har ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna.

Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter. Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen.

41 sak artiklar

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sak artiklar” och slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha.

Resten av artiklarna handlar om hur staterna ska arbeta med konventionen. Sak artiklarna ska läsas som en helhet. Det går med andra ord inte att lyfta ut en sak artikel och läsa den helt skild från de andra. Man brukar tala om att konventionen är ”hel och odelbar”.

Fyra huvudprinciper

Fyra av sak artiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. När man läser alla övriga artiklar ska man läsa dem med huvudprinciperna ”som glasögon”.

 • Artikel 2 slår fast att alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den.
 • Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
 • Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
 • Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad.

Del av folkrätten

Barnkonventionen är en del av den internationella folkrätten, men handlingar som inte är förenliga med barnkonventionen förs inte upp i någon internationell domstol. Kritik och påtryckningar är egentligen de enda sanktioner som finns att tillgå när ett land inte lever upp till det som står i barnkonventionen.

För att övervaka att de stater som har ratificerat konventionen också lever upp till den, finns det i Genève en FN-kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén).

Med jämna mellanrum ska alla konventionsstater lämna en rapport till barnrättskommittén. Sverige har hittills lämnat tre rapporter.

Stockholm Eken Cup ska ha som mål enbart ha samarbetspartners, sponsorer och/eller leverantörer som arbetar ut ifrån barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling 20 november 1989. Barnkonventionen ska vara ett dokument som finns med i Stockholm Eken Cups arbetsplan. Stockholm Eken Cup har ut ifrån konventionen kommit fram till följande fyra(4) artiklar att arbeta med.

Miljö

Stockholm Eken Cup vill medverka till en bättre miljö i framtiden då våra barn och barnbarn tar över.

 • Sopsortering under tävlingsdagarna.
 • Miljömärkta livsmedelsprodukter.
 • Miljömärkta engångsprodukter.
 • Grön el.
 • Söka samarbete med en eller flera miljöorganisationer.

Barns medbestämmande

Stockholm Eken Cup är till för barn och skall därför även lyssna till barnen.

 • Söka samarbeta med barnombudsmannen.
 • Stötta barnen under turneringen.
 • Låta barnen komma till tals i utvecklingsfrågor.
 • Möta barnens åsikter med respekt.

Barnens trygghet och säkerhet

Stockholm Eken Cup ska under turneringen verka för barnens trygghet och säkerhet.

 • Stockholm Eken Cup har som mål att deltagande barn och ungdomar känner sig trygga under turneringen.
 • Samarbeta med organisationer som verkar för barns trygghet.
 • Stockholm Eken Cup ska samarbeta med myndigheter och företag som verkar för en säker turnering.
 • Stockholm Eken Cup skall agera mot all form av fysiskt- och psykiskt våld mot barn.

Barnarbete

Produkter eller tjänster som används av eller under Stockholm Eken Cup får inte på något sätt förknippas med- eller härstamma från barnarbete. Det betyder att Stockholm Eken Cups sponsorer och samarbetspartners ska leva upp till FN:s barnkonvention.